Közbeszerzés

2017-10-17


Ajánlattételi felhívás Visszavonása

2017-10-19Szerződés tervezet


Szakmai leírás


Közbeszerzési dokumentációAjánlattételi felhívás


Iratminta


Eszközjegyzék


Közbeszerzési iratok

Megújuló energia


Megújuló energia

Felújítás szolgálati lakás


Epuletgepeszet_szolgalati_lakas

Építészeti

Átalakítás rendelők


Akadálymentes parkolók


Elektromos


ÉpítészÉpületgépészet


Engedély

Akadálymentesítes_Szajol piac
akm parkoló
akm WC
E-1.0 Tervezett Alaprajz
E-2.0 Tervezett metszetek
E-3.1 Tervezett homlokzatok I.
E-3.2 Tervezett homlokzatok II.
E-4.1 Tervezett fedélszékterv
E-4.2 Tervezett lapostető terv
E-5.0 Kitűzési helyszínrajz
E-6.0 ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ
E-7.0 NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓK
E-8.0 RÉSZLETRAJZOK
ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI MŰSZAKI LEÍRÁS_Piac_Szajol_20160410
Építész műszaki leírás
EV-1 FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELMI TERV
EV-100 FŐVEZETÉK TERV
EV-101 M JELŰ FOGYASZTÁSMÉRŐ TERVE
EV-102 EF JELŰ ELOSZTÓ
EV-103 E0 JELŰ ELOSZTÓ
EV-104 E1 JELŰ ELOSZTÓ
EV-105 E2 JELŰ ELOSZTÓ
EV-106 E3 JELŰ ELOSZTÓ
EV-107 EG JELŰ ELOSZTÓ
EV-108 CS1 JELŰ ELOSZTÓ
EV-2 VILLAMOS TERV
Gcs-001 Csatornázás alaprajz 840x420
Gf-001 Központi fűtés alaprajz 840x420
Gf-002 Központi fűtés kapcsolási rajz A2
Gf-003 Központi fűtés tető alaprajz A2
Gg-001 Gázellátás helyszínrajz A3
Gg-002 Gázellátás alaprajz 840x420
Gg-003 Gázellátás függőleges csőterv A3
Gh-001 Hűtés alaprajz 840x420
Gh-002 Hűtés függőleges csőterv 700x420
Gl-001 Légtechnika alaprajz 840x420
Gv-001 Vízellátás alaprajz 840x420
H-1.0 Tevezett helyszínrajz
rámpa, lépcső
S1.1
S1.2
S1
S2.0
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
S2
S2.V
Szajol Erkel tér Piacépület
Szajol Piac villamos műszaki leírás
Szajol_piac_gáz_műleírás_171107
Szajol_piac_műleírás_171109
T-1 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI ELRENDEZÉSI ALAPRAJZ_Piac_Szajol_20160410 (1)
T-1 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI ELRENDEZÉSI ALAPRAJZ_Piac_Szajol_20160410
T-2 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI TÉTELJEGYZÉK_Piac_Szajol_20160410
TŰZVÉDELEM_MŰSZAKI_LEÍRÁS_SZAJOL_PIAC 2016_07_

„Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha üzemeltetésével.”

9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szajol Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló természetben az 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. alatt található 500 adagos főzőkonyha és étkező bérbeadás útján történő üzemeltetésével, valamint 2 db tálalókonyhába történő kiszállításával.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. második részében a 83.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének a napja: Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ: 14121/2014 számon, 2014. 07. 21. jelent meg.  

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az ajánlattevő neve: ALCSI-FOOD Kft.

Az ajánlattevő címe: 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj).

43.666.770 Ft

2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága

5 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg)

40.000 Ft/hónap

Az ajánlattevő neve: TS Gastro Kft.

Az ajánlattevő címe: 2730 Albertirsa, Pesti út 65.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj).

44.270.422 Ft

2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága

42 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg)

78.740 Ft/hónap

 

Az Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes ajánlatot tettek.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

 

 

Az ajánlattevő neve:

ALCSI-FOOD Kft.

Az ajánlattevő neve:

TS Gastro Kft.

Az elbírálás

A részszempontok

 

 

 

 

részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az alszempontok súlyszámai is)

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

 1. . Közétkeztetés éves díja

 

70

 

100

 

7000

 

98,64

 

6905

 

2.Főzőkonyha Ajánlatkérő szék-helyétől mért tá-volsága

 

20

 

100

 

2000

 

10

 

200

3. Bérleti díj

 

10

 

 

50,8

 

508

 

 

100

 

1000

A súlyszámmal szorzott

értékelési pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

 

 

 

9508

 

 

 

8105

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár: közétkeztetés éves díja.

Az ajánlattevő ajánlati árként az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma %-ára tett ajánlata alapján kerül kiszámításra a közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma +

korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén

ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj (a

dokumentációban mellékelt számítási táblázat alapján kerülhet megállapításra).

A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly

módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,

arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

Bírálati részszempont (20) (a főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága): az M5 jelű műszaki alkalmassági feltétel igazolása körében részvételre jelentkező által megjelölt főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől (5081 Szajol Rózsák tere 1.) mért távolsága. A távolság számítása: ajánlattevő a http://www.utvonalterv.hu/ weboldalon található útvonaltervező program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti távolságot kilométerben két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb útvonal.

Az ajánlattevők pontszámait Ajánlatkérő az alábbi táblázat szerint állapítja meg:

Távolság Pontszám

0-10 km 100 pont

11 - 15 km 50 pont

15 km felett 10 pont

 Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft) (10)

A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly

módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,

arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

11.       a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj).

43.666.770 Ft

2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága

5 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg)

40.000 Ft/hónap

Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes az értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

      a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: élelmiszer technológus szakértő, HCCP felelős.

      b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: élelmiszer technológus mérnök.

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

      a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

      b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: -

      a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ajánlati felhívás III.2.3/ M4 pont, élelmiszer technológus szakértő.

      b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ajánlati felhívás III.2.3/ M4 pont, élelmiszer technológus szakértő.

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2014.09.12.

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2014. 09. 22.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 09.11

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 09. 11

18.* Az összegezés módosításának indoka: -

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21. * Az összegezés javításának indoka: -

22. * Az összegezés javításának időpontja: -

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Szajoli orvosi rendelő eszközbeszerzése


Ultragel Hungary szerződés

Medirex szerződés

Smart Info Szerződés

Eljárási dokumentum - Szajoli orvosi rendelő eszközbeszerzése

Műszaki leírás - Excel táblázat.

Árazatlan költségvetés - Excel táblázat.


Bontási Jegyzőkönyv - hiteles

Gazdasági szereplők listája


E1 alaprajz

E3-1 homlokzatok

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2017. (IX. 28.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

 

Szajol Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatát.

 

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

 Határidő: 2017. szeptember 30.

 Értesülnek:    1. Képviselő-testület tagjai Helyben

                        2. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai

                        3. Polgármesteri Hivatal igazgatási és pénzügyi csoportja Helyben

                        4. Irattár

  

K.m.f.

 

                    Szöllősi József sk.                                         Dr. Bartók László sk.

                      polgármester                                                             jegyző

 

 A kivonat készült: 2017. október 4.

 A kivonat hiteléül:

                                   Kelemen Tímea

                                          előadó

 

 

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (II. 15.) határozata

  

Szajol Községi Önkormányzat
2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

 Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és a következő döntést hozza:

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében elfogadja az önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó, jelen határozat melléklet szerinti összesített közbeszerzési tervet.

  

Határidő: 2017. december 31.

 Felelős: Dr. Bartók László jegyző 

 

Értesülnek:  1./ Képviselő-testület tagjai    Helyben

                        2./ Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport  Helyben

                        3./ Irattár 

K.m.f.

  

                    Szöllősi József sk.                                         Dr. Bartók László sk.

                      polgármester                                                             jegyző

  

A kivonat készült: 2017. október 4.

 A kivonat hiteléül:

                                   Kelemen Tímea

                                          előadó

 

6/2017. (II. 15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat melléklete

 

Szajol Községi Önkormányzat

2017. évi összesített közbeszerzési terve

 

Megnevezés

 

Becsült érték

(Ft)

 

Pénzügyi forrás

(Ft)

 

Rendelkezésre állás ideje

 

Megvalósítási határidő

 

Lebonyolító szerv

 

1. Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése, felújítása

 

TOP 1.4.1-15-JN1

 

50.000.000.-

 

- pályázati forrás:

50.000.000.-

 

 

- folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

2. II. számú Háziorvosi, valamint a Fogorvosi Szolgálat és a hozzá tartozó szolgálati lakás teljes körű felújítása, átalakítása

 

    TOP 4.1.1-15

 

60.000.000.-

 

- pályázati forrás:

60.000.000.-

 

 

- folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

3. Orvosi műszer beszerzés

 

    TOP 4.1.1-15

 

30.000.000.-

 

- pályázati forrás:

30.000.000.-

 

 

- folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

4. A Szajol, Erkel F. tér 4. szám alatti 269/4 hrsz-ú épület bontásával, valamint az ott kialakítandó piac létesítésével kapcsolatos eljárás

 

    TOP 1.1.3-15

 

70.000.000.-

 

- pályázati forrás:

70.000.000.-

 

 

- folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal